Uit de kerkenraad

Profiel voor een predikant

In april hebben we u geïnformeerd over het opstellen van een profiel voor een nieuw te beroepen predikant. Inmiddels zijn we drie maanden verder en naderen we de afronding van dit proces. Met dit schrijven informeren we u over de ontwikkelingen tot nu toe en wat u binnenkort kunt verwachten.

In de afgelopen maanden heeft onze gemeenteadviseur Jack de Koster in totaal 8 gesprekken gevoerd, telkens met een andere groep gemeenteleden. Bewust is gezocht naar een brede vertegenwoordiging, zodat alle belangen en wensen worden gehoord. Ook het begeleidingsteam “Een levende gemeente beweegt” is in deze gesprekken meegenomen. Op basis hiervan heeft Jack de Koster een profiel opgesteld met drie mogelijke scenario’s. Deze scenario’s zijn afgelopen dinsdag 6 juli in de kerkenraad besproken. Na een goede gedachtewisseling zijn we tot voorlopige vaststelling van het profiel gekomen.

Formatieplaats en pastorie

Om een predikant te kunnen beroepen is meer nodig dan alleen het profiel: we moeten ook weten wat wij hem of haar kunnen bieden. De belangrijkste punten hiervoor zijn de formatieplaats en de pastorie. Met formatieplaats bedoelen we de omvang van de aanstelling (in FTE): welke financiële ruimte hebben we om een predikant te betalen? Op basis van het advies dat het College van Kerkrentmeesters voor dit doel heeft opgesteld, hebben we ons hier een goed beeld van kunnen vormen.

Betreffende een pastorie is van belang duidelijkheid te hebben in wat we wel of niet kunnen aanbieden als woning. In het verleden was het gebruikelijk dat een predikant een woning van de gemeente (pastorie) krijgt aangeboden. Tegenwoordig is dit beeld wisselend: terwijl de ene predikant juist hecht aan een vrije keuze om zelf een woning te kopen, heeft de ander juist de voorkeur voor een pastorie. Er zijn predikanten die een beroep weigeren als geen pastorie beschikbaar is, er zijn ook predikanten die een beroep weigeren als wordt verplicht een pastorie te betrekken. Dat stelt ons voor een dilemma.

Besluitvorming

De uitkomsten van onze vergadering bespreken we graag in een gemeenteberaad. Omdat inmiddels de zomervakantie op het punt staat onze agenda’s te bepalen, volgt dit in september. In dat gemeenteberaad zullen ook de genoemde drie onderwerpen worden besproken: het profiel van de predikant, de formatieplaats en de pastorie. Uiteraard ontvangt u voorafgaand uitgebreide informatie zodat we tijdens het gemeenteberaad een goed gesprek kunnen voeren.

Na dit gemeenteberaad zal de kerkenraad een besluit nemen, dat gebeurt naar verwachting eind september. Daarmee ligt de basis klaar voor het starten van het beroepingswerk.

Heeft u vragen, of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op! Dat kan natuurlijk via de scriba, op scriba@kerk-de-ark.nl, maar u kunt ook mij hiervoor benaderen op GvRamshorst@kerk-de-ark.nl.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gert van Ramshorst, voorzitter