Een hoopvolle toekomst van De Ark

Dat is de titel van het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2023, dat door het College van Kerkrentmeesters (CvK) is opgesteld. Het plan stond in januari op de agenda van de kerkenraadsvergadering. Deze stemde met het plan in met een aantal opmerkingen. Daarom is het nu tijd om het plan aan u als gemeente bekend te maken.

Het plan is vanaf nu voor elk gemeentelid beschikbaar op het besloten gedeelte van de website van De Ark.

De link naar het besloten artikel is:

https://www.kerk-de-ark.nl/artikel/beleidsplan-van-het-cvk-een-hoopvolle-toekomst-2021-2025

Kunt u het daar niet lezen, dan kunt u natuurlijk een papieren exemplaar bij ondergetekende opvragen.

De titel van het beleidsplan is optimistisch. Natuurlijk, het zal in de toekomst anders worden, net zoals dat altijd al geweest is. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het ‘minder’ wordt. En gelukkig gaan we als gemeente binnenkort aan de slag met het nadenken over die toekomst in het project Een levende gemeente beweegt.

 

Drie belangrijke onderwerpen

In het beleidsplan worden veel onderwerpen besproken, die tot de taak van het College van Kerkrentmeesters behoren. Nu willen we ons echter beperken tot drie belangrijke onderwerpen, die ook in de kerkenraad zijn besproken. Het gaat dan om de predikantsformatie in de toekomst, het hebben van een pastorie en over ons huidige kerkgebouw.

 

Predikantsformatie

Een belangrijk punt in het beleidsplan vormt de geactualiseerde meerjarenbegroting van de kerk. Deze loopt door tot en met het jaar 2028. Daarbij gaan we er vanuit dat de trend van minder inkomsten voor de kerk zich door zal zetten, al is deze teruggang tot nu toe nog steeds minder dan waar we enige jaren geleden rekening mee hebben gehouden. Vanaf het jaar 2023 zal er bij ongewijzigd beleid een tekort ontstaan en schrijven we rode cijfers. Dat willen we natuurlijk niet. Het zal betekenen dat we nog meer terug moeten gaan in de predikantsformatie. Op dit moment houden we in de begroting nog rekening met een formatie van één predikantsplaats. Het is voor het CvK duidelijk dat we dat op de lange termijn niet kunnen betalen. Een teruggang naar een formatie van 0,8 lijkt daarom noodzakelijk. Uiteraard zullen we ten behoeve van het beroepingswerk om in de huidige vacature te voorzien, alles nog eens goed doorrekenen. De opbrengst van de Actie Kerkbalans voor 2021 zal daarin worden meegenomen.

 

Pastorie

Onze kerk heeft jarenlang twee pastorieën gehad: het huis dat naast onze kerk staat aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs, en een huurhuis in Bergschenhoek. De pastorie naast de kerk is in 2012 verkocht en dat was een uitstekend besluit, dat op voordracht van het toenmalige CvK is genomen. De kerk had grote schulden en die konden worden afgelost. Het resterende bedrag is aan het vermogen van de kerk toegevoegd en was bedoeld om mogelijk te zijner tijd weer een pastorie aan te kopen als dat noodzakelijk is. 

Ondertussen zijn de huizenprijzen aanzienlijk gestegen en zal de kerk met het toen resterende bedrag – we praten over zo’n € 325.000 – geen nieuwe pastorie meer aan kunnen kopen. Er bestaat nog wel een soort verplichting om een nieuwe predikant een pastorie aan te bieden, maar vaak wil een predikant dat zelf niet meer. En als je een predikant aantrekt die geen volledige week in dienst is, komt e.e.a. ook weer in een ander daglicht te staan. Overigens bestaat uiteraard de mogelijkheid, als het zover is dat we een nieuwe predikant aan onze gemeente willen verbinden en deze om een pastorie vraagt, om dan een huis te huren om zo aan onze ‘verplichting’ te kunnen voldoen.

Toen we als CvK advies aan het landelijk bureau voor kerkrentmeesters vroegen over de vraag hoe we met het beschikbaar stellen van een pastorie om moeten gaan, kregen we een nuchtere opmerking: ‘Als er geen pastorie is, is er geen pastorie’.

De kerkenraad heeft het CvK gevraagd om alles nog eens goed door te rekenen, zeker waar de huidige rentestand historisch laag is en we dus mogelijk een aanvullende hypotheek kunnen nemen. Overigens onderschreef de kerkenraad de gedachte van het CvK dat het niet meer vanzelfsprekend is dat wij zoveel geld in een pastorie moeten investeren. 

Ook over dit punt zal het CvK nader onderzoek doen en zeker als er een beroepingsprocedure start, willen we helder hebben wat mogelijk is. We houden, zo vroeg de kerkenraad nadrukkelijk, u als gemeente op de hoogte.

 

Kerkgebouw

Het beleidsplan maakt duidelijk dat voor het ‘sober’ onderhouden van ons grote kerkgebouw in de komende tien jaar veel geld nodig is. Dat geld hebben we hiervoor beschikbaar. Maar met extra investeringen is geen rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en gedachten over een andere inrichting van het gebouw (stilteruimte en aanpassing garderobe bijvoorbeeld). Als we het huidige kerkgebouw langdurig willen behouden, zal dat forse kosten met zich mee brengen, zowel als het gaat om onderhoud als om aanpassingen aan de ‘moderne tijd’.

Het is niet voor het eerst dat we kijken naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de huidige kerk slopen – is vijftig jaar geleden ook al gedaan – en op dezelfde plek nieuwbouw plegen. Of de grond, die in eigendom is, verkopen en elders een nieuw gebouw neerzetten. Het CvK ziet in deze opties financieel niet veel heil. Dat zullen we niet kunnen betalen. Wel kun je denken aan het op de huidige plaats of elders in combinatie met een andere voorziening (bijvoorbeeld een zorginstelling of een school) ruimte voor kerkelijke activiteiten realiseren.

Het CvK zal echter pas in actie komen om dit verder te onderzoeken, als de kerkenraad daartoe een verzoek doet. Allereerst zullen de uitkomsten van het project Een levende gemeente beweegt afgewacht moeten worden. Dan weten we beter wat we met elkaar in de toekomst als kerk willen en of daar een eigen gebouw voor noodzakelijk is, of we al dan niet met andere kerken gaan samenwerken en wat dat alles gaat betekenen voor het kerkgebouw.

 

Tot slot

Ik realiseer me dat in het bovenstaande toch best drie belangrijke punten worden besproken. U heeft wel gelezen dat het allemaal nog niet uitgekristalliseerd en besloten is. Het beleidsplan van het CvK geeft daartoe aanzetten en we gaan daarmee verder. 

Schroomt u niet om mij of andere kerkrentmeesters te benaderen met opmerkingen of vragen. We stellen dat erg op prijs en het helpt ook om in deze coronatijd, waarin we er niet echt met elkaar over kunnen spreken, toch te weten hoe we als gemeente over deze belangrijke onderwerpen denken.

Ik zie dan ook uit naar uw reactie.

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Dick den Bakker, voorzitter

ddenbakker@lijbrandt.nl of 06-23633849