Zondag 24 maart 2019

Datum kerkdienst
zondag 24 maart 2019 - 10:00 uur
Thema
Geduld
Naam van de zondag / Kleur
Derde zondag van de 40-dagen tijd. Kleur: paars
Bij de lezing

Lucas 13, 1-9
In Jezus dagen werd algemeen aangenomen dat het je eigen schuld was wanneer je door onheil werd getroffen. Je zou bewust of onbewust gezondigd hebben tegen God. Jezus verzet zich fel tegen de gedachte dat je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Jezus wijst hen op de vijgenboom. Heb je geduld om te wachten tot de boom vruchten draagt?

Bij de dienst

Vanmorgen begroeten we ds. Klaas Goverts uit Dordrecht

24 MAART 2019 - COLLECTE MISSIONAIR
Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

Predikant
Ds. K.D.Goverts, Dordrecht (Klaas)
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Sandra vd Sloot, Anneke Koenen
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar - Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans- Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge- Eva de Vos
Collecten

PKN – Missionair werk / Onderhoud De Ark

Koffie
Jannie Grootenboer, Simon de Buck, Joke van Kampen