Uit de kerkenraad: Voortgang vacature Ds. Regina Davelaar

Dit bericht is verlopen op 2019-03-26

Op 21 juni 2018 is door de kerkenraad een commissie ingesteld om te onderzoeken hoe aan de formatie van predikant(en) de komende vijf tot zeven jaar invulling kan worden gegeven. Op 17 januari 2019 heeft deze onderzoekscommissie tijdens een kerkenraadsvergadering verslag gedaan van haar bevindingen. De commissie heeft de kerkenraad geadviseerd om over te gaan tot de aanstelling van een predikant voor de eigen gemeente naast de huidige predikant. Verder deed de commissie de aanbeveling om de samenwerking met andere kerken te blijven zoeken, ondanks de terughoudendheid van de andere PKN-kerken in Lansingerland op dit moment. Het volledige rapport kunt u opvragen bij de scriba: scriba@kerk-de-ark.nl

De kerkenraad heeft op de genoemde kerkenraadsvergadering het advies van de commissie overgenomen en besloten over te gaan tot het zoeken naar een eigen predikant op tijdelijke basis.

Vanuit het moderamen lag in de kerkenraadsvergadering een voorstel ter tafel met gedachten over de opdracht die aan deze predikant gegeven kan worden. Belangrijke vraag is daarbij: hoe willen wij in de toekomst kerk zijn en wat betekent dit voor de invulling van de ontstane vacature.

Het voorstel van het moderamen is vervolgens tijdens de kerkenraadsvergadering uitgebreid besproken. De kerkenraad zal tijdens een extra vergadering op 7 februari 2019 bij elkaar komen om een voorgenomen besluit over de invulling van de predikantsvacature te nemen.

Na deze kerkenraadsvergadering wordt, op een nader te bepalen datum, een gemeenteberaad belegd, waarin de gemeente wordt gehoord over dit voorgenomen besluit van de kerkenraad. Daarna zal de kerkenraad een definitief besluit nemen en de nodige vervolgstappen in werking stellen.

Janny Korevaar, scriba