Uit de kerkenraad : Voortgang vacature predikant

In de nieuwsbrief eind januari heeft u kunnen lezen dat druk wordt gewerkt om invulling te geven aan de ontstane vacature. Op 7 februari heeft de kerkenraad hiervoor een extra kerkenraadsvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat er enkele verschillende scenario’s mogelijk zijn hoe we de vacature verder invullen. Deze scenario’s zijn benoemd, enerzijds omdat ze van invloed zijn op de financiële mogelijkheden en anderzijds omdat we als kerkenraad hebben benoemd dat we bewust willen kijken hoe wij kerk willen zijn in de toekomst.

De samenleving om ons heen verandert, de behoefte aan zingeving en betekenisgeving blijft wel maar verandert voortdurend, jeugdwerk is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, ambtsdragers vinden wordt steeds moeilijker. Zoals u ziet zijn er diverse aanleidingen om onszelf de vraag te stellen hoe wij in de toekomst kerk willen zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de invulling van deze vacature.

Omdat bleek dat er toch meerdere mogelijkheden zijn hoe de vacature met een tijdelijke benoeming te gaan vervullen, is een 3-tal kerkenraadsleden gevraagd een nadere analyse uit te werken, waarvan zij in de kerkenraadsvergadering van maart verslag zullen doen.

Uiteraard spreken wij ook graag met u over deze ontwikkelingen en de invulling van de vacature. Hiervoor nodigen wij u graag uit voor het gemeenteberaad dat wij hebben gepland op dinsdagavond 7 mei. Nadat u ook uw stem heeft kunnen laten horen, gaan we over tot besluitvorming.

In de huidige periode, waarin wij alleen Antoinette hebben als predikant, is zij gelukkig bereid om fulltime te werken en daarmee tenminste het lopende werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dat neemt niet weg dat ook van ons als gemeente iets meer wordt gevraagd. We zijn blij te zien dat bijvoorbeeld activiteiten zoals de Taizé vieringen en Kind op Schoot nu door blijven lopen zonder directe betrokkenheid van een predikant.

Janny Korevaar, scriba